Lifting bez użycia skalpela

Metoda Pelleve jest jednym z najnowocześniejszych, niechirurgicznych rozwiązań pomagających utrzymać młody wygląd skóry. Stanowi ewidentny przełom w skutecznym powstrzymywaniu procesów starzenia się skóry i usuwania jej niedoskonałości.Dzięki zabiegowi temu i wykorzystaniu najnowszych urządzeń emitujących fale radiowe możemy uzyskać widoczną poprawę wyglądu skóry, jej lepsze napięcie, a także wyraźny efekt odmłodzenia.

Niechirurgiczny lifting metodą Pelleve stosowany jest zarówno na: twarz, szyję, dekolt, piersi, brzuch i pośladki.

Stosowanie metody Pelleve łączy się z wykorzystaniem urządzenia emitującego wysokiej częstotliwości fale radiowe, które podczas styczności ze skórą wytwarzają wewnątrz tkanek ciepło, a fibroblasty produkują więcej kolagenu. Dotychczas zwiotczałe, tworzące zmarszczki włókna, czym prędzej ulegają skurczeniu, doprowadzając do efektu wygładzenia skóry. Niemniej, pełnego efektu zabiegu face liftingu musimy spodziewać się po około miesiącu cierpliwego czekania, bowiem tyle właśnie zajmuje fibroblastom wytworzenie nowego kolagenu. Fale radiowe pobudzają więc naturalne procesy regeneracyjne w naszej skórze i twarz zyskuje niejako nowe „rusztowanie”, a nam w sposób widoczny ubywa lat.

Zabieg metodą Pelleve odbywa się bez bólu, bez ingerencji chirurgicznej, bez blizn, rekonwalescencji i powikłań, jest bezpieczna, nieinwazyjna, a zaraz po zabiegu można powrócić do codziennych zajęć, bowiem nie zostawia on żarnych widocznych śladów. Metoda ta, poza skupieniem wokół okolic twarzy, pozwala ponad to ujędrnić skórę niemal całego ciała : ramion (szczególnie w ich wewnętrznej części), brzucha, ud, pośladków oraz piersi. W odróżnieniu od laserów, z których nie wolno korzystać w okresie letnim, zabieg metodą Pelleve można wykonać o każdej porze roku. Dodatkowo – system Pelleve otrzymał zezwolenie FDA i mogą korzystać z niej również osoby młode.

Zabieg Pelleve wykonywany jest przy użyciu urządzenia – Surgitron Dual RF, a czas trwania szacuje się w zakresie 45-60 minut, w zależności od obejmowanego metodą obszaru. Po takim liftingu, w odróżnieniu od inwazyjnych sposobów odmładzania własnego ciała, możemy od razu wrócić do domu i następnego dnia udać się do pracy.

Nie obejdzie się jednak bez przeciwskazań do wykonania owego liftingu, bowiem: uszkodzenia skóry oraz stany zapalne występujące w miejscu planowanego zabiegu, zaburzenia krążenia czy ciąża dyskwalifikują kandydata do zabiegu. Metody z wykorzystaniem urządzeń emitujących fale radiowe nie wykonamy także u osób posiadających wszczepiony rozrusznik lub ciała metalowe.

Zapraszamy do telefonicznej rejestracji!

Ewa Paszkiewicz-Juszczak
Specjalista ginekolog położnik, ginekolog dziewczęcy

Troska o wasze zdrowie jest naszym powołaniem.

+48 607 811 911

gabinety@twojdoktor.eu

ul. Oliwkowa 35, 80-175 Gdańsk

Laserowe usuwanie łagodnych zmian skórnych

Laserowe usuwanie łagodnych zmian skórnych

Laserowe usuwanie łagodnych zmian skórnych wykonywane jest laserem CO2. Zabieg laserowy powoduje zniszczenie tkanki, co obrazowo można porównać do ścierania gumką, aż do całkowitego usunięcia. Zabieg należy do grona bezbolesnych i wykonywanych w znieczuleniu miejscowym. Przed każdym zabiegiem laserowego usuwania łagodnych zmian skórnych wykonywane jest obowiązkowe badanie dermatoskopem, bowiem w wyniku działania lasera tkanka zostaje w pełni odparowana i niemożliwym jest przeprowadzenie badania histopatologicznego. Dlatego laserem usuwa się jedynie zmiany bezpieczne, niewymagające sprawdzenia materiału pod mikroskopem.

Jakie zmiany można usuwać laserem?

 • włókniaki,
 • brodawki wirusowe,
 • kłykciny kończyste,
 • odciski,
 • prosaki,
 • rogowacenia słoneczne,
 • znamiona naskórkowe,
 • inne łagodne zmiany.

Zalety użycia lasera

Do głównych zalet procedury usuwania zmian skórnych laserem CO2 zaliczamy:

 • szybkość wykonania zabiegu i procesu gojenia,
 • brak blizn,
 • brak krwawienia w trakcie zabiegu,
 • dobry efekt kosmetyczny.

Niezwykle istotny jest również fakt, iż laseroterapia z użyciem systemu CO2 jest wykonywana metodą bezkontaktową, dzięki czemu nie istnieje zagrożenie zakażenia HIV lub żółtaczką.

Czas trwania zabiegu:

Od 5 do 10 minut.

Laser CO2

Laser, którego używamy to doskonałe narzędzie chirurgiczne, znajdujące zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny. Dzięki wysokiej mocy i wszechstronności może być wykorzystywany w wielu wskazaniach. Ogromną zaletą jest bezkontaktowa praca lasera gwarantująca całkowitą czystość pola operacyjnego, dzięki czemu zabiegi są precyzyjniejsze, a okres rekonwalescencji jest skrócony do minimum.

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem i do telefonicznej rejestracji.

Ewa Paszkiewicz-Juszczak
Specjalista ginekolog położnik, ginekolog dziewczęcy

Troska o wasze zdrowie jest naszym powołaniem.

+48 607 811 911

gabinety@twojdoktor.eu

ul. Oliwkowa 35, 80-175 Gdańsk

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w Gabinetach Medycznych Twój Doktor

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w Gabinetach Medycznych Twój Doktor

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO, informujemy, że: Administratorem danych osobowych pacjentów są Medyczne Twój Doktor, ul. Oliwkowa 35, 80-175 Gdańsk, NIP: 583-188-23-99, REGON: 191280304.

Dane kontaktowe:

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: gabinety@twojdoktor.eu, telefonicznie pod numerem 607811991 lub pisemnie na adres siedziby administratora danych wskazany powyżej. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: daneosobowe@twojdoktor.eu, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Źródło pozyskanych danych:

Co do zasady dane osobowe są przez pacjenta podawane bezpośrednio w momencie zgłoszenia osobiście, poprzez rejestrację internetową lub poprzez kontakt telefoniczny. W przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu, dane mogą być otrzymywane również od innych placówek medycznych. W szczególnych sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta dane osobowe mogą być uzyskiwane od osób bliskich.

Cele przetwarzania danych osobowych:

A) ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na potrzeby umawiania wizyt przetwarzane są dane pacjenta obejmujące imię, nazwisko, płeć, PESEL, datę urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail, obywatelstwo, numer dowodu tożsamości. Powyższe dane są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

Administrator danych jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. opis przebiegu procesu leczenia i diagnostyki.

B) CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 
Przetwarzanie danych osobowych pacjenta jest niezbędne do celów udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarzadzania usługami opieki zdrowotnej (np. prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą).

Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dane osobowe pacjenta mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO

C) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:
Dane pacjenta będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła lub wydana pacjentowi lub osobie przez pacjenta upoważnionej.

Dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są̨ przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Informacje o odbiorcach danych osobowych:

Dane pacjenta mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta. Dane pacjenta mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Uprawnienia z art. 15-21 RODO o ochronie danych:

Pacjentowi przysługuje prawo:
1. dostępu do danych osobowych pacjenta – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe pacjenta, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich (w tym danych medycznych) oraz przekazania informacji pacjentowi w zakresie wskazanym w art. 15 RODO,
2. sprostowania danych osobowych pacjenta,
3. usunięcia danych osobowych – prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone w szczególności ze względu na obowiązki Administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej,
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych pacjenta w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej,
5. przenoszenia danych osobowych otrzymania od Administratora danych osobowych pacjenta, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli dane pacjenta są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się̨ w sposób zautomatyzowany. Pacjent może przesłać́ te dane innemu Administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu Administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe,
6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych na adres podany wyżej lub bezpośrednio do rejestracji lub z Inspektorem ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Pacjentowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych pacjenta przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

Dane osobowe pacjenta mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem danych, a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Informacja o dobrowolności podania danych:

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na Administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.

Profilowanie:

Oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Troska o wasze zdrowie jest naszym powołaniem.

+48 607 811 911

gabinety@twojdoktor.eu

ul. Oliwkowa 35, 80-175 Gdańsk

Nowe usługi

Jest nam bardzo miło poinformować, że od lipca 2018 roku przyjmuje u nas endokrynolog, Pani dr Joanna Buszman-Kuziemska. Wizyty odbywają się w każdy wtorek, w godzinach 9-11.

Od kilku miesięcy współpracujemy również z ginekologiem, dr Józefem Kozłowskim. Pan doktor jest specjalistą w zakresie diagnostyki USG, który z dbałości o nasze ciężarne pacjentki przyjeżdża aż z Kwidzyna. Konsultacje lekarskie odbywają się dwa razy w miesiącu, wykonywane jest na nich USG prenatalne, także z nagraniem płyty DVD z przebiegu badania.

Ponad to działa już portal placówki do rejestracji online pod adresem: https://www.znanylekarz.pl/placowki/gabinety-medyczne-twoj-doktor; zapraszamy także do tradycyjnej rejestracji telefonicznej pod numerem: 607811991.

Troska o wasze zdrowie jest naszym powołaniem.

+48 607 811 911

gabinety@twojdoktor.eu

ul. Oliwkowa 35, 80-175 Gdańsk